Referenčný rámec kompetencií na zapojenie mladých ľudí do rozhodovania samosprávy

Democracy Reloading je strategický program spolupráce medzi mládežou a Národnou agentúrou ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ktorého cieľom je umožniť pracovníkom samospráv zapájať mladých ľudí do rozhodovania.

Program, založený na výskume a spätnej väzbe od odborníkov, identifikoval kompetencie, ktoré potrebujú pracovníci samospráv pracujúcich v oblasti mládežníckej politiky, aby mohli úspešne zapájať mladých ľudí do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni.

Tieto kompetencie, zahrnuté v referenčnom rámci kompetencií, tvoria základ online súboru nástrojov, ktorý Democracy Reloading vyvinul. Má za cieľ podporiť samosprávy a miestne orgány pri úspešnom zapájaní mladých ľudí do rozhodovania. Democracy Reloading vychádza z hodnôt a princípov ľudských práv, rovnosti, demokracie a právneho štátu. Rámec definuje 24 prvkov kompetencií (postojov, hodnôt, vedomostí a zručností), ktoré pomôžu miestnym alebo regionálnym aktérom navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť úspešnú štruktúru participácie mládeže.