VYBUDUJME SAMOSPRÁVU BUDÚCNOSTI ÚSTRETOVÚ VOČI MLADÝM ĽUĎOM

Cieľom tohto online vzdelávacieho nástroja (Toolkit) je podporiť samosprávy a miestne orgány v úspešnom zapájaní mladých ľudí do rozhodovania o veciach verejných. Projekt Democracy Reloading je založený na hodnotách a zásadách ľudských práv, rovnosti, demokracie a právneho štátu. Online vzdelávací nástroj sa skladá so série 24 kompetenčných prvkov (postoje, hodnoty, vedomosti a zručnosti), ktoré miestnej alebo regionálnej samospráve pomôžu navrhnúť, zaviesť a zhodnotiť úspešnosť participácie mládeže. Cieľom je zapojiť mladých ľudí do rozhodovacieho procesu mestského, obecného či krajského zastupiteľstva. Na určení týchto kompetencií sa spoločne podieľalo viacero národných agentúr programu Erasmus+ pre oblasť mládeže, ktoré v rámci aktivít zameraných na výskum, spoločné učenie sa a zdieľanie znalostí, spolupracovali s expertmi a odborníkmi z praxe. Každú kompetenciu podrobne opisujeme spolu s rozmanitými zdrojmi, vďaka ktorým pochopíte teórie a koncepcie, oboznámite sa s príslušnými postupmi a zlepšíte si zručnosti potrebné na ich vykonávanie.

Tento online vzdelávací nástroj prispeje k posilneniu kompetencií a postavenia zamestnancov samospráv zodpovedných za politiku v oblasti mládeže. Vďaka čomu budú pripravení podporiť zapojenie mladých ľudí do rozhodovacieho procesu, a tým zlepšia aktívne občianstvo a demokraciu v miestnych komunitách. Online vzdelávací nástroj je zároveň v súlade so stratégiou EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, ktorej cieľom je aktívne zapájať mladých ľudí, mládežnícke organizácie a ďalšie subjekty, ktoré organizujú prácu s mládežou, do politík, ktoré ovplyvňujú ich život na všetkých úrovniach. Cieľom je tiež podporiť zástupcov mládeže na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a uznať práva mladých ľudí na participácii a vlastného organizovania sa. Kompetencie sa vysvetľujú prostredníctvom troch pojmov: hodnoty/postoje, vedomosti a zručnosti.

ŠTYRI ÚLOHY VAŠEJ SAMOSPRÁVY

Na základe výskumu, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Democracy Reloading, boli identifikované štyri hlavné úlohy pracovníka/odboru zodpovedného za politiku samosprávy v oblasti mládeže týkajúce sa zapojenia mladých ľudí do rozhodovania.

Zobraziť celý referenčný rámec kompetencií

ŠTYRI ÚLOHY

Samospráva

Vytvoriť v rámci samosprávy prostredie podporujúce zapojenie mladých ľudí do rozhodovania

Mladí ľudia

Posilniť postavenie mladých ľudí, ich organizácií a komunít v súvislosti s ich účasťou na rozhodovaní v rámci samosprávy.

Stratégie

Vypracovať politiku, stratégiu a vytvoriť štruktúru pre účasť mládeže na rozhodovaní

Manažment

Riadiť účasť mládeže na rozhodovaní a potvrdzovať jej vplyv.

Pri každej úlohe nájdete šesť kompetenčných prvkov (dva postoje, dva prvky založené na vedomostiach a dve zručnosti), ktoré vám umožnia úlohu úspešne realizovať. Pokiaľ bude týchto šesť kompetenčných prvkov vo vašej samospráve pevne ukotvených, vytvorí sa základ organizačnej kultúry a podporného prostredia, vďaka ktorým sa posilní postavenie vašej samosprávy pri plnení tejto úlohy.

Hodnoty a postoje

Opatrenia a politiky sa vždy opierajú o konkrétne hodnoty a zásady. Všetko, čo robíme, má pôvod v týchto hodnotách a je odrazom toho, ako človek alebo organizácia nazerá na iných ľudí alebo na iné otázky a ako k nim pristupuje. Každá ÚLOHA bude podložená dvoma postojmi a hodnotami, pričom sa očakáva, že s nimi budete súhlasiť a stotožníte sa s nimi.

Vedomosti

Kompetencia si vyžaduje získanie relevantných informácií, pochopenie rôznych teórií, vykonávanie výskumu, kognitívne spracovanie týchto informácií a pochopenie vzťahu medzi rôznymi prvkami. Pri každej úlohe budú dva bloky venované vedomostiam, ktoré vám pomôžu pochopiť, prečo niečo urobiť, čo urobiť a ako to urobiť.

Zručnosti

Na to, aby sme mohli konať, implementovať politiku a plniť ciele, potrebujeme osobitné schopnosti. Týmito schopnosťami sa posilní vaše postavenie tak, aby ste boli na implementáciu spôsobilí a aby bola implementácia účinná. Každá úloha bude opísaná prostredníctvom dvoch konkrétnych zručností. Po skončení procesu vzdelávania a rozvoja spojeného s týmito 24 kompetenčnými prvkami, budete (vy alebo váš tím) pripravení a spôsobilí navrhnúť a rozvíjať účasť mládeže na rozhodovaní vašej samosprávy. Vaša činnosť prispeje k zlepšovaniu demokracie vo vašej miestnej komunite.

When you complete the learning and development process of the 24 competence elements, you (or your team) are ready and empowered to design and develop youth participation in decision-making for your municipality. Your work will contribute towards improving democracy in your local community.

 

Keď dokončíte proces učenia a rozvoja 24 kompetenčných prvkov, vy (alebo váš tím) budete pripravení a oprávnení navrhovať a rozvíjať participáciu/účasť mládeže na rozhodovaní vo vašej obci. Vašou prácou prispejete k zlepšeniu demokracie vo vašej miestnej komunite.

SLEDUJTE, AKO SA S ROZVOJOM VAŠICH KOMPETENCIÍ DVÍHA VAŠA STAVBA

Online vzdelávací nástroj (Toolkit) je uživateľsky prívetivým prostredím a je založený na neformálnom prístupe k vzdelávaniu. Pri štúdiu 24 kompetencií vám vzdelávací nástroj (Toolkit) ukáže váš individuálny pokrok, ako aj pokrok vašej samosprávy, vizualizovaný stavbou štyroch budov. Odporúčame, aby ste tento vzdelávací nástroj (Toolkit) používali spoločne s kolegami, ktorí sú – alebo by mali byť – zapojení do zvyšovania participácie/účasti mládeže na rozhodovaní vo vašej samospráve alebo organizácii. Zapojená môže byť len jedna osoba alebo môže ísť o tím ľudí pracujúcich v tejto téme. Všetko závisí od veľkosti a prostriedkov samosprávy. Preto starostlivo vyberte osoby, ktoré by sa mali do vzdelávania zapojiť a vzdelávací proces naplánujte spoločne. Čas, ktorý investujete do využitia vzdelávacieho nástroj (Toolkit), sa napokon vyplatí, keďže budete dôkladne pripravení na vypracovanie návrhu a zavedenie (alebo zlepšenie) účasti mládeže na rozhodovaní.

Prihlasovacie meno