LOOME NOORTESÕBRALIKU TULEVIKUOMAVALITSUSE

Selle veebipõhise tööriistakomplekti eesmärk on toetada omavalitsusi ja kohalikke ametiasutusi noorte edukaks kaasamiseks otsuste tegemisse. Democracy Reloading põhineb inimõiguste, võrdsuse, demokraatia ning õigusriigi väärtustel ja põhimõtetel. Tööriistakomplekt on kogum 24 pädevuselemendist (hoiakud, väärtused, teadmised ja oskused), mis aitavad kohalikul omavalitsusel kujundada, rakendada ja hinnata edukat noorte osalusstruktuuri. Selle eesmärk on kaasata noori kohaliku omavalitsuse volikogu otsuste tegemisse. Pädevuste väljaselgitamiseks on Erasmus+ noorteprogrammi riiklikud agentuurid teinud koostööd ekspertide ja spetsialistidega, korraldanud uuringuid ja kollektiivse õppimise/jagamise tegevusi. Iga pädevust kirjeldatakse üksikasjalikult ning see hõlmab mitmesuguseid ressursse, aitamaks teil mõista teooriaid ja kontseptsioone, õppida seotud tavade kohta ja täiustada oma rakendamisoskuseid.

Tööriistakomplekt võimestab teie omavalitsuse noortepoliitikaga seotud personali ning pakub oskuseid ja valmisolekut noorte innustamiseks, et kaasata nad otsuste tegemisse, täiustades sellega kodanikuaktiivsust ja demokraatiat kohalikes kogukondades. Abivahend vastab ka Euroopa Liidu noortestrateegiale 2019–27, mille eesmärk on kaasata aktiivselt noori, noorteorganisatsioone ja muid noorsootöö korraldajaid poliitikatesse, mis mõjutavad nende elu kõigil tasanditel. Lisaks on selle eesmärk toetada noorte esindatust kohalikul ja riiklikul tasandil ning tunnustada noorte õigust osaleda ühiskonna elus. Pädevusi kirjeldatakse kolme arusaama järgi: väärtused ja hoiakud, teadmised ning oskused.

TEIE OMAVALITSUSE NELI ÜLESANNET

Democracy Reloading uuring tuvastas neli peamist omavalitsuse noortepoliitikaga tegeleva ametniku/osakonna ülesannet, mis puudutavad noorte kaasamist otsuste tegemisse.

Kuva kogu pädevuste kaardistus.

NELI ÜLESANNET

OMAVALITSUS

Toetava keskkonna loomine OMAVALITSUSES, et kaasata noori otsuste tegemisse.

Noored

NOORTE ning nende organisatsioonide ja kogukondade võimestamine kaasamaks neid omavalitsuse otsuste tegemisse.

Strateegiad

Poliitika, STRATEEGIA ja struktuuri loomine noorte kaasamiseks otsustusprotsessidesse.

HALDAMINE

Noorte osalemise HALDAMINE otsuste tegemisel ja selle mõju kinnitamisel.

Iga ülesande alt leiate kuus pädevuselementi (kaks hoiakut, kaks teadmistel põhinevat ja kaks oskust) ülesande edukaks täitmiseks. Nende kuue pädevuselemendi tugev esindatus teie omavalitsuses paneb aluse organisatsioonikultuurile ja toetavale keskkonnale, mis võimestab teie omavalitsust selle ülesande täitmiseks.

Väärtused ja hoiakud

Tegevused ja poliitikad toetuvad alati konkreetsetele väärtustele ja põhimõtetele. Kogu meie tegevus põhineb nendel väärtustel ning peegeldab seda, kuidas inimene või organisatsioon teiste inimeste või probleemidega arvestab ja neile läheneb. Iga ÜLESANNET toetab kaks hoiakut ja väärtust, mille kohta oodatakse teilt nõustumist ja samastumist.

Teadmised

Pädevuse saavutamiseks tuleb omandada asjakohane teave, mõista erinevaid teooriaid, teha uurimistööd, töödelda seda teavet kognitiivselt ja mõista erinevate elementide omavahelisi seoseid. Iga ülesannet toetab kaks teadmiste jaotist, et mõistaksite, miks, mida ja kuidas saab teha.

Oskused

Selleks, et tegutseda, poliitikat rakendada ja eesmärke saavutada, on vaja spetsiifilisi võimeid. Need võimed tagavad elluviimistoimingutel teie pädevuse ja tõhususe. Iga ülesannet kirjeldatakse kahe spetsiifilise oskuse kaudu.

Läbides 24 pädevuselemendist koosneva õppe- ja arendusprotsessi, olete teie (või teie meeskond) valmis ja võimestatud kujundama ja arendama noorte osalust omavalitsuse otsustusprotsessis. Teie töö aitab kaasa demokraatia täiustamisele kohalikus kogukonnas.

Läbides 24 pädevuselemendist koosneva õppe- ja arendusprotsessi, olete teie (või teie meeskond) valmis ja võimestatud kujundama ja arendama noorte osalust omavalitsuse otsustusprotsessis. Teie töö aitab kaasa demokraatia täiustamisele kohalikus kogukonnas.

JÄLGIGE HOONETE KERKIMIST PÄDEVUSTE ARENDAMISEL

Tööriistakomplekti on mugav kasutada ja see lähtub mitteformaalse õppimise põhimõtetest. Pädevusi õppides näitab tööriistakomplekt teie ja teie omavalitsuse edusamme, visualiseerides neid nelja majaehituse edenemisega. Soovitame töötada tööriistakomplekti läbi koos kolleegidega, kes on või peaksid olema teie omavalitsuses/organisatsioonis seotud noorte kaasamisega otsuste tegemisse. Olenevalt omavalitsuse suurusest ja ressurssidest võib see olla vaid üks inimene või terve valdkonnaga tegelev meeskond. Selgitage seega hoolikalt välja inimesed, kes peaksid tööriistakomplektiga õppima ja kavandage oma õppeprotsess koos. Aeg, mille te pühendate tööriistakomplekti kasutamisele, tasub end lõpuks ära, sest see valmistab teid põhjalikult ette, et kavandada ja rakendada (või täiustada) noorte kaasatust.

Sisselogimine