SAMEN BOUWEN AAN DE JEUGDVRIENDELIJKE GEMEENTE VAN DE TOEKOMST

Deze online Toolkit ondersteunt gemeenten en lokale overheden om jongeren succesvol te betrekken bij besluitvorming. Democracy Reloading is gestoeld op de waarden en principes van mensenrechten, gelijkheid, democratie en de rechtsstaat. Deze Toolkit vertrekt van 24 competentie-elementen (houdingen, waarden, kennis en vaardigheden) die een lokale (gemeentelijke) of regionale overheid helpen om een succesvolle participatiestructuur uit te tekenen, uit te voeren en te evalueren. De bedoeling is om jongeren te betrekken bij de besluitvorming van lokale/regionale raden. Verschillende Erasmus+ nationale agentschappen voor jeugd identificeerden samen met praktijkmensen en experten deze competenties in onderzoeksprojecten en tijdens gemeenschappelijke uitwisselingsmomenten. Elke competentie wordt in detail beschreven en omvat verschillende hulpbronnen die je helpen om de theorieën en concepten te begrijpen, om gerelateerde praktijkvoorbeelden te leren kennen en om je vaardigheden te verbeteren om participatieprojecten uit te voeren.

Deze Toolkit versterkt gemeentemedewerkers die met jeugdbeleid bezig zijn en maakt hen klaar om jongeren te betrekken bij besluitvorming en zo actief burgerschap en democratie in de lokale gemeenschap te versterken. Deze Toolkit ligt ook in het verlengde van de Europese Jeugdstrategie 2019-2027 die jongeren en jeugdorganisaties wil betrekken bij alle beleid dat een impact heeft op hun leven op gelijk welk niveau. De Toolkit wil ook jongerenvertegenwoordigers ondersteunen op lokaal, regionaal en nationaal niveau en hij erkent het recht van jongeren om te participeren en zichzelf te organiseren. De competenties worden uitgelegd aan de hand van drie onderdelen: waarden en attitudes, kennis, en vaardigheden.

DE VIER KERNOPDRACHTEN VOOR ELKE GEMEENTE

Onderzoek in het kader van Democracy Reloading identificeerde 4 kerntaken voor een gemeentelijke jeugdambtenaar om jongeren in de besluitvorming te betrekken.

Bekijk het volledige competentiekader

DE VIER KERNOPDRACHTEN

GEMEENTE

Zorgen voor een ondersteunend klimaat in de GEMEENTE om jongeren te betrekken in besluitvorming

JONGEREN

Jongeren, hun organisaties en hun gemeenschap versterken om aan gemeentelijke besluitvorming deel te nemen

STRATEGIEËN

Beleid, strategieën en structuren ontwikkelen voor jeugdparticipatie in besluitvorming

MANAGEMENT

Jeugdparticipatie in besluitvorming beheren en de impact ervan bekrachtigen

Onder elke opdracht vind je 6 competentie-onderdelen (2 attitudes, 2 kennisgebieden en 2 vaardigheden) waarmee je de taak succesvol kunt uitvoeren. De sterke aanwezigheid van deze 6 competentie-onderdelen in je gemeente is de basis van een organisatiecultuur en ondersteunend klimaat die het voor je gemeente mogelijk maken om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Waarden en attitudes

Er schuilen altijd specifieke waarden en principes achter acties en beleid. Alles wat we doen is geworteld in deze waarden en weerspiegelt hoe een persoon of een organisatie mensen en thema’s benadert. Elke OPDRACHT wordt ondersteund door 2 attitudes en waarden waar je hopelijk mee akkoord gaat en jezelf mee identificeert.

Kennis

Een vereiste voor elke competentie is dat je relevante informatie verwerft, de verschillende theorieën begrijpt, op onderzoek gaat, al die informatie verwerkt en de relatie tussen de verschillende elementen begrijpt. Elke opdracht wordt ondersteund door 2 kennisgebieden zodat je begrijpt waarom, wat en hoe je de kerntaken kunt aanpakken.

Vaardigheden

Om actie te ondernemen, beleid uit te voeren en doelen te bereiken heb je specifieke vaardigheden nodig. Met deze vaardigheden kun je op een competente en doeltreffende manier participatieprocessen opzetten en uitvoeren. Elke opdracht wordt omschreven aan de hand van 2 specifieke vaardigheden.

Wanneer je het leer- en ontwikkelingsproces van de 24 competentie-onderdelen volledig doorloopt, ben jij (of je team) klaar en geëmpowerd om jeugdparticipatieprocessen uit te tekenen en te ontwikkelen voor de besluitvorming in je gemeente. Je werk draagt zo bij aan een sterkere democratie in je lokale gemeenschap.

ZIE JE GEBOUW GROEIEN NAARGELANG JE COMPETENTIES ONTWIKKELT

Deze Toolkit is gebruiksvriendelijk en gebaseerd op een niet-formele leerstijl. Terwijl je door de 24 competenties leest, toont de Toolkit jouw individuele vooruitgang, maar ook die van je gemeente, aan de hand van vier gebouwen die geleidelijk vorm krijgen. We raden je aan om samen met collega’s door deze Toolkit te gaan om zo jeugdparticipatie in de besluitvorming van jouw gemeente/organisatie binnen te loodsen. Dat kan een persoon of een team collega’s zijn die rond dit thema werken, afhankelijk van de grootte en beschikbare middelen van de gemeente. Dus ga na wie met deze Toolkit gediend zou zijn en plan je leerproces samen. De tijd die je in deze Toolkit investeert, werpt zijn vruchten af omdat het je helpt om jongeren (beter) te betrekken bij je gemeentelijke besluitvorming.