LA OSS BYGGE EN UNGDOMSVENNLIG KOMMUNE FOR FREMTIDEN

Dette nettbaserte verktøyet, Democracy Reloading, skal hjelpe ansatte i kommuner og andre relevante aktører å involvere unge i beslutningsprosesser. Democracy Reloading bygger på prinsipper om menneskerettigheter, likestilling, demokrati og rettssikkerhet. Verktøyet består av 24 sett med kompetanser (holdninger, kunnskaper og ferdigheter) som vil hjelpe deg som jobber i en kommunal eller regional myndighet til å utforme, iverksette og evaluere ungdomsdeltakelse på en god måte. Målet er å involvere ungdommer i lokale og regionale beslutningsprosesser. Dette er et prosjekt administrert av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport.

Erasmus+ har nasjonale kontorer i de fleste europeiske land, og flere av disse har bidratt til utviklingen av verktøyet. De har samarbeidet med ungdommer og ungdomsarbeidere, beslutningstakere og forskere for å identifisere ferdighetene en kommunal myndighet trenger for å bli god på ungdomsmedvirkning. Hvert sett med kompetanser er beskrevet i detalj og inkluderer ulike ressurser som vil hjelpe deg å forstå teorier og konsepter, lære av relevante eksempler og forbedre ferdighetene dine.

Democracy Reloading skal gjøre offentlig ansatte i stand til å motivere unge til å ta del i beslutningsprosesser. Slik fremmer bruken av dette verktøyet aktivt medborgerskap og demokratideltakelse. Dette er i tråd med European Youth Strategy 2019-2027, som har som mål å aktivt involvere ungdommer, ungdomsorganisasjoner og annet ungdomsarbeid i beslutninger som påvirker livene deres, på alle nivåer. Den europeiske ungdomsstrategien støtter ungdomsrepresentasjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og anerkjenner unges rett til å delta og organisere seg. Kompetanseelementene er forklart ved hjelp av tre begreper: holdninger, kunnskap og ferdigheter.

Verktøyet Democracy Reloading finnes på mange språk, og den norske versjonen administreres av det norske nasjonalkontoret for ungdomsdelen av Erasmus+, som ligger under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

FIRE OPPGAVER FOR DIN KOMMUNE

Democracy Reloading har identifisert fire hovedoppgaver for en kommunalt ansatt eller avdeling som jobber med ungdomspolitikk og å involvere unge i beslutningsprosesser. Innenfor hver av oppgavene finner du flere kompetanseområder.

Vis kartet over alle kompetanseområdene.

DE FIRE OPPGAVENE

KOMMUNE

Skape en kultur i kommunen for å engasjere unge i beslutningsprosesser

UNGDOMMER

Myndiggjøre ungdommer, ungdomsorganisasjoner og andre samfunnsgrupper til å delta i kommunale beslutningsprosesser

STRATEGIER

Utvikle politikk, strategi og struktur for at unge skal delta i beslutningsprosesser

TILRETTELEGGING

Legge til rette for de unges deltakelse i beslutningsprosesser og evaluere virkningene av det

Under hver oppgave finner du de seks kompetanseelementene (to holdninger, to kunnskapsbaserte og to ferdigheter) som vil gjøre det mulig å lykkes med oppgaven. Hvis de seks kompetanseelementene er på plass i kommunen og fungerer godt, vil de skape et utgangspunkt for en organisasjonskultur og et miljø som setter kommunen i stand til å gjennomføre denne oppgaven. Du finner alle oppgavene når du klikker på “dashboard” øverst på siden.

Holdninger

Det ligger alltid spesifikke verdier og prinsipper bak handlinger og politikk. Alt vi gjør, springer ut fra disse verdiene og gjenspeiler hvordan en person eller organisasjon ser på og tilnærmer seg problemstillinger. Hver oppgave vil støttes av to holdninger og verdier som du forventes å godta og identifisere deg med.

Kunnskap

Å få et av kompetanseelementene krever at man tilegner seg relevant informasjon, setter seg inn i forskjellige teorier, gjør undersøkelser, tenker grundig gjennom det man har lært og forstår forholdet mellom de ulike elementene. Hver oppgave du skal gjøre inneholder to kunnskapsdeler som skal hjelpe deg å forstå hva som skal gjøres, hvorfor og hvordan.

Ferdigheter

For å kunne handle, og for å kunne nå målene dine, vil du trenge noen spesifikke ferdigheter. Disse vil gjøre deg tryggere og mer effektiv når du skal gjennomføre tiltak. Hver av oppgavene kommer med to tilhørende ferdigheter.

Når du har gjort ferdig lærings- og utviklingsprosessen med de 24 kompetanseelementene, vil du (eller teamet ditt) være i stand til å planlegge og legge til rette for ungdomsdeltakelse i beslutningsprosesser i kommunen deres. Arbeidet ditt vil bidra til å forbedre demokratiet i lokalsamfunnet.

SE BYGGET REISE SEG ETTER HVERT SOM DU hever KOMPETANSEN DIN

Democracy Reloading skal være brukervennlig og er basert på ikke-formell læring. Mens du leser gjennom de 24 kompetanseelementene i verktøyet, vil du få se en visualisering av din egen og kommunens fremgang i form av fire bygninger som gradvis blir høyere. Vi anbefaler at du jobber deg gjennom verktøyet sammen med kolleger som er – eller burde ha vært – involvert i å sørge for unges deltakelse i kommunens eller organisasjonens beslutningsprosesser. Det kan dreie seg om én person eller et team som jobber med dette, avhengig av kommunens størrelse og ressurser. Derfor ber vi deg være nøye med å identifisere hvem som skal være involvert i læringen i Democracy Reloading, og at dere planlegger læringsprosessen sammen. Den tiden dere investerer i å bruke Democracy Reloading nå, vil dere få igjen for senere, da dere får en grundig gjennomgang av hvordan dere kan utforme og gjennomføre (eller forbedre) arbeidet med ungdomsdeltakelse i beslutningsprosesser.